Notes sobre Intel·ligència Emocional

La gran majoria dels professionals tenen molt interioritzada i desenvolupada la importància del coeficient intel·lectual. Però encara sent “el més llest de la classe”, l’èxit no està assegurat.

La clau és ser emocionalment intel·ligent. Sense un desenvolupament òptim de les emocions, una persona pot tenir una ment incisiva i analítica i ser una font inesgotable d’idees, però mai no arribarà a ser un gran líder d’èxit.

Segons Goleman, el coeficient intel·lectual d’una persona només explica el 10% del seu èxit professional, el 90% restant té el seu origen en les virtuts emocionals. L’intel·ligència emocional ve a ser una forma de ser més “llest”, ja que la forma de relacionar-se amb un mateix i amb els altres influirà més decisivament en el nostre èxit, que els propis coneixements.

La teoria de Goleman es fonamenta en 5 pilars bàsics:

1.   Autoconsciència

2.   Autoregulació

3.   Motivació

4.   Empatia

5.   Habilitats socials

Els tres primers els podem agrupar sota el títol de “Competència personal” i els altres dos pilars bàsics els podem agrupar sota el títol de “Competència social”

El marc de la competència emocional

Competència personal. Aquestes competències determinen la forma en que ens relacionem amb nosaltres mateixos.

1)   Consciència d’un mateix (Autoconsciència)

       Ser conscient dels nostres propis estats interns, recursos i intuïcions.

a)    Consciència emocional: Reconèixer les pròpies emocions i els seus efectes (consciència emocional)

       b)   Valoració adequada d’un mateix: conèixer les pròpies fortaleses i debilitats i saber en tot moment el que es pot fer bé i en què convé millorar.

       c)    Confiança en un mateix: seguretat en la valoració que fem sobre nosaltres mateixos i sobre les nostres capacitats.

2)  Autoregulació

       Control dels nostres estats, impulsos i recursos interns

       a)Autocontrol: capacitat per utilitzar adequadament les emocions i els impulsos conflictius.

– L’autocontrol és essencial, ja que només els que controlen els seus sentiments i impulsos són capaços de crear un ambient de confiança i honestedat dins la organització.

– Autocontrol no significa contenir les emociones, sinó controlar els sentiments que ens impulsen a prendre decisions de les que després ens en haguem de fer enrere.

       b) Confiabilitat: Fidelitat al criteri de sinceritat i integritat

       c)  Integritat: Assumir la responsabilitat de la nostra actuació personal

       d)Adaptabilitat: Flexibilitat per afrontar canvis

       e)Innovació: Sentir-se còmode i obert davant les noves idees, enfocaments i informació.

3)      Motivació

Les tendències emocionals que guien o faciliten el fet d’aconseguir els nostres objectius

a)Motivació de l’aconseguiment: Esforçar-se per millorar o satisfer un determinat criteri d’excel·lència.

– Els empleats més valuosos són els que se senten motivats pel simple plaer d’aconseguir els objectius fixats

     – Només les persones amb motivació cerquen reptes creatius.

b) Compromís: secundar els objectius d’un grup o organització.

c) Iniciativa: Rapidesa en actuar quan es presenta l’ocasió.

d) Optimisme: Persistència en l’assoliment dels objectius malgrat els obstacles i les contrarietats

Competència social. Aquestes competències determinen la forma en que ens relacionem amb els altres.

4)  Empatia

       Consciència dels sentiments, necessitats i preocupacions alienes.

      a)  Comprensió dels altres: És la capacitat de captar els sentiments i els punts de vista de les altres persones i interessar-nos activament per les coses que els preocupen.

      b) Orientació cap el servei: Avançar-se, reconèixer i satisfer les necessitats dels clients.

      c)   Aprofitament de la diversitat: Aprofitar les oportunitats que ens brinden els diferents tipus de persones.

      d) Consciència política: Capacitat de donar-se compte de les corrents emocionals i de les relacions de poder subjacents en un grup.

5)   Habilitats socials

       Capacitat per induir respostes desitjables en els altres

       a) Influència: Utilitzar tàctiques de persuasió eficaces

       b) Comunicació: Emetre missatges clars i convincents

       c) Lideratge: Inspirar confiança per dirigir grups i persones

       d) Catalització del canvi: Iniciar o dirigir els canvis

       e) Resolució de conflictes: Capacitat de negociar i resoldre conflictes

       f) Col·laboració i cooperació: Ser capaços de treballar amb els altres en la consecució d’un objectiu comú

       g) Relacions: El do de crear relacions es vital per l’èxit

    h) Habilitats d’equip: Ser capaços de crear la sinergia de grup en la consecució d’objectius col·lectius.

La pedra angular és el reconeixement de les emocions, el respecte i l’estima del que poden representar per nosaltres els nostres propis sentiments.

Alguns estudiosos creuen que, més que en les nostres ments, és en les nostres emocions on es troben emmagatzemats els nostres historials. Les emocions envaeixen de forma permanent la nostra pròpia identitat.

La paraula emoció prové del llatí i significa “allò que ens anima”. Aquesta energia és el transmissor i, al mateix temps, el registre de tots els sentiments, pensaments i relacions que tenim.

Per tant les emocions son corrents d’energia que orienten els comportaments de l’ésser humà i li afecten en les seves relacions amb els altres. Per aquest motiu és important que siguin valorades en el món empresarial.

El concepte Intel·ligència Emocional suposa un canvi important en una societat en la que, fins ara, en les persones brillava molt més el seu coeficient intel·lectual i el seu currículum, que les seves emocions.

Per liderar equips amb èxit, no n’hi ha prou en considerar l’historial acadèmic del directiu en qüestió, cal tenir present com aquest ha desenvolupat les seves competències emocionals.

El concepte Intel·ligència Emocional consisteix en ser amos de les nostres emocions i amb la seva posada en pràctica es pretén aconseguir líders emocionalment intel·ligents, que motivin als seus equips, millorin el producte i aportin valor a la societat.

Dit d’una altra forma, es pretén aconseguir empreses més eficaces i rendibles i treballadors i empleat feliços.

Per què tantes vegades el primer de la classe acaba en una feina mediocre i el rei dels suspesos crea un imperi empresarial?  Perquè el “llest” és el que sap relacionar-se, una cosa essencial en una era d’aliances. Cal imitar a “l’amic llest”, en diu Goleman.

Goleman considera que el desenvolupament de la Intel·ligència Emocional és el que solem dir-ne “maduresa”

El domini bàsic és l’autoconsciència. Cal tenir seguretat en un mateix per poder assumir crítiques i d’aquesta forma, millorar, corregint errors.

Molt connectat amb l’autoconfiança està el sentit de l’humor, quan un no riu, alguna cosa hi ha que li impedeix ser feliç, en definitiva ser emocionalment intel·ligent.

Els alts executius solen tenir molta Universitat -capital intel·lectual- i poca Guarderia -capital emocional-  Per pal·liar aquest desequilibri, Goleman  proposa un nou model d’aprenentatge, ja que el cervell aprèn les emocions de forma diferent als coneixements.

La classe tradicional a l’aula resulta insuficient i es fa necessari aplicar una formació pràctica i modelar el comportament, amb la finalitat de canviar  els circuits intel·lectuals.

Formar a la persona, fer que desenvolupi els seus sentiments, no en contra de l’adquisició de coneixements, sinó com un complement que l’ajudi a triomfar.

Aquesta és la clau per aconseguir éssers humans intel·ligents emocionalment.

L’intel·ligència tradicional avança aproximadament fins a l’edat de 13 anys. A partir d’aquesta edat la persona ja no és “més” intel·ligent. Malgrat això, la maduresa és un factor molt important per anar assimilant l’Intel·ligència Emocional: aquí es millora amb l’edat. Diversos estudis demostren que la gent gran té més capacitat per arribar a ser emocionalment intel·ligent.

Els antecedents de l’Intel·ligència Emocional els trobem en David McClelland, un dels mestres de Golemen, que els va desenvolupar àmpliament durant dècades, aplicant-los amb èxit en nombroses empreses, sota la denominació de “gestió per competències”

El millor lideratge és aquell que es recolza en una utilització apropiada dels diferents estils de direcció, d’acord amb cada situació i amb les diferents característiques els col·laboradors.

El líder del proper mil·lenni coneixerà la ment i el cor d’aquells amb els qui treballi.

Les aptituds emocionals avui són essencials per du a terme qualsevol tipus de negociació, acords entre les parts, mediacions amb èxit i qualsevol circumstància en la que intervingui la comunicació a través del diàleg i la discussió i on estiguin en jocs interessos contraposats.

Si no aportem un elevat grau d’empatia per “estar en l’altre” sense perdre la pròpia identitat, si no deixem de costat els prejudicis sobre “alguna persona” que ens ha sembla “antipàtic” i creiem que sempre ens posa “pals a la roda”, si no descobrim la direcció conscient de la simpatia; llavors podrem dir que tenim seriosos problemes d’intel·ligència emocional.

Resumint, es pot afirmar que la Intel·ligència Emocional és la que ens serveix per la vida pràctica, consisteix en reconèixer les emociones, fortaleses, debilitats, tenir autoconfiança, saber controlar-se, motivar-se, ser optimista, persuasiu. És el que determina l’èxit o el fracàs.

 

Jordi Esteller

Saragossa, Maig 2002

 

 

Referència bibliogràfica:

1)      Intel·ligència Emocional

2)      La pràctica de l’Intel·ligència Emocional

         Daniel Goleman

       Ed. Kairós

 

This post is also available in: Spanish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *